پروژه های سازمانی با ابعاد بزرگ

پروژه های سازمانی با ابعاد بزرگ با زمان های معمولا 9 تا 12 ماه برای تولید و نیازمند پشتیبانی طولانی مدت هستند. دو قرارداد مربوط به سامانه های راهداری که با فن آوا سیستم عقد شده است را می توان از جمله قرارداد‌های سازمانی با ابعاد بزرگ دانست. معمولا از نام قرارداد ها ابعاد پروژه های سازمانی تا حدی قابل تشخیص می شود.
به عنوان مثال: دو نمونه از قرارداد های فناوری آرون با فن آوا سیستم با نام های زیر صورت گرفته است:
i. سامانه راهنامه های برخط، کنترل برنامه حمل و نقل
ii. تهیه سامانه راه افزار فن آوا