هلدینگ و پیمانکاری سایت و اتوماسیون

یک هلدینگ با توجه به اینکه تعداد شرکت های زیادی را در زیر مجموعه ی خود دارد، عمدتا هنگامی به مخاطبین خود به صورت بهینه معرفی خواهد شد که شرکت‌های زیر مجموعه نیز به درستی معرفی شده باشند و به صورت بهینه با اتوماسیون های هلدینگ در ارتباط باشند؛ بنابراین یکی از مواردی که در طراحی سایت و اتوماسیون های یک هلدینگ مد نظر قرار می گیرد، معرفی بهینه زیر مجموعه ها به مخاطبین است. با توجه به اینکه تعداد شرکت های زیادی را در زیر مجموعه خود دارد عمدتاً وقتی به مخاطبین خود به صورت بهینه معرفی می‌شود که شرکت‌های زیر مجموعه نیز به درستی معرفی شده باشند و به صورت بهینه با اتوماسیون های هلدینگ در ارتباط باشند بنابراین یکی از مواردی که در طراحی سایت اتوماسیون های یک هلدینگ مد نظر قرار می گیرد معرفی بهینه زیر مجموعه ها به مخاطبین است که برای این موارد چنانچه زیرمجموعه ها از خود سایت معتبری داشته باشند به سایت‌های هلدینگ مرتبط می شوند و چنانچه زیر مجموعه ها در زمینه فضای وب فعالیت نداشته باشند، تولید محتوا برای هر یک از زیر مجموعه ها از عمده کارهایی است که در طراحی سایت یک هلدینگ مدنظر قرار می گیرد. اما عموما قسمت عمده ارتباطات فضای دیجیتال یک هلدینگ تحت اتوماسیون های آن و میان کارمندان هلدینگ و زیر مجموعه ها صورت می گیرد.

نمونه ای از سایت یک هلدینگ را در ادامه میتوانید مشاهده کنید.
نمونه سایت یک هلدینگ