پروژه های سازمانی با ابعاد کوچک

از جمله پروژه های ابعاد کوچک می توان به نرم افزار های سازمانی با مخاطبین محدود اشاره کرد، به عنوان نمونه قرارداد تولید نرم افزار سازه تراز، از جمله ی این قرارداد هاست که برای مخاطبین سازمان های پیمانکاری عمرانی طراحی شده است و زمان میانگین این پروژه ها معمولا بین 3 تا 6 ماه می باشد. البته لازم به ذکر است که چنانچه طرف قرارداد سازمان های دولتی با روال اداری وابسته به دولت باشند، گاها زمان قرارداد در این پروژه ها 20 درصد زمان پروژه را شامل می شود که در زمان میانگین ذکر شده گزارش شده است.