پروژه های سازمانی با ابعاد متوسط

برای قراردادهای سازمانی با ابعاد متوسط می توان به قرارداد مشاوره امنیت بانک سرمایه با مدیران شرکت پارس افزار آرون اشاره کرد. این گونه پروژه ها معمولا در مدت زمان های متوسط 4 تا 9 ماه صورت می گیرد و فاز پشتیبانی از پروژه ها معمولا در بازه های چند ماهه تا چند ساله صورت می گیرد و اغلب در قرارداد اولیه شرایط پشتیبانی ذکر می شود.