سایت های سازمانی

معمولا اساس سایت های سازمانی طراحی پورتالی است که برای کارمندان سازمان کاربری آسانی داشته باشد و فرآیندهای پیچیده سازمان را با اتوماسیون سرعت بخشد.